Dokument‎ > ‎

Stadgar

Stadgar för Miljöpartiet de gröna i Lund

Reviderade av årsmötet den 6 mars 2016.§ 1 Namn och organisation

Organisationens namn är Miljöpartiet de gröna i Lund och den är lokalorganisation av Miljöpartiet de gröna i Sverige.§ 2 Ändamål

Föreningen har till ändamål att bedriva politisk verksamhet i Lunds kommun i enlighet med partiets program och beslut på grundval av riksorganisationens politiska principer.§ 3 Medlemskap

3.1 Var och en som vill verka i enlighet med partiets program och stadgar och som betalar fastställd medlemsavgift beviljas medlemskap i partiet, om hen ej är utesluten.

3.2 Medlem ansluts till riksorganisationen samt den distriktsorganisation, där Miljöpartiet de gröna i Lund ingår.

3.3 Medlem får inte vara med i mer än en lokalorganisation och inte i annat parti.

3.4 Medlem har rösträtt 30 dagar efter att medlemskap har registrerats.§ 4 Medlemsavgift

Medlem betalar för varje kalenderår en av riksorganisationen fastställd avgift till riksorganisationen/partiet.§ 5 Organ

5.1 Avdelningens organ är årsmöte, medlemsmöte, styrelse, valberedning och revisorer.

5.2 Styrelse, valberedning och revisorer, samt tillfälliga grupper utsedda av styrelsen eller medlemsmöte, ska bestå av minst 40 procent av varje kön (principen om könskvotering). Undantaget är grupper om tre personer som ska bestå av två respektive en person av vardera kön.

5.3 Ingen får ha en plats i något organ i lokalorganisationen längre än nio år i följd. Ledamot i kommunfullmäktige får sitta tre mandatperioder. Detta gäller också uppdrag som kommunal-/oppositionsråd, politisk företrädare, ledamot och ersättare i kommunstyrelse, kommunala nämnder och styrelser m.m. Samma person får därefter ej väljas till samma uppdrag igen inom tre år (principen mot långsittande).

5.4 Ingen får samtidigt vara ledamot i mer än ett organ inom lokalorganisationen (principen mot mångsyssleri).§ 6 Medlemsmöte


6.1 Medlemsmöte är organisationens högsta beslutande organ mellan årsmötena.

6.2 Medlemsmöte hålls om styrelsen så beslutar. Styrelsen ska kalla till medlemsmöte om minst en fjärdedel av medlemmarna skriftligt begär detta.

6.3 På medlemsmöte kan beslut fattas endast i sådana frågor som upptagits i kallelsen.

6.4 Medlemsmöte hålls minst två gånger per år.

6.5 Varje närvarande medlem har yttrande-, förslags- och rösträtt. Undantag för rösträtt gäller enligt § 3.4.

6.6 Kallelse till medlemsmöte ska vara medlem tillhanda senast en vecka före mötet.

6.7 Protokoll ska finnas tillgängliga senast sex veckor efter medlemsmöte.§ 7 Årsmöte

7.1 Årsmöte är organisationens högsta beslutande organ.

7.2 Årsmöte ska hållas någon gång under mars månad.
7.3 Räkenskapsåret följer kalenderåret.

7.4 Årsmötet ska kallas senast sex veckor innan det ska hållas. Handlingarna ska vara tillgängliga senast två veckor före mötet. Via kallelsen informeras om var man får tag i handlingarna ifall dessa inte finns med kallelsen.

7.5 På årsmötet ska följande ärenden behandlas:

· Att mötet är behörigt kallat

· Verksamhetsberättelse

· Resultat- och balansräkning

· Revisionsberättelse

· Ansvarsfrihet för styrelsen

· Årsrapport från kommunfullmäktigegruppen

· Fastställa eventuella arvoden till styrelseledamöter, revisorer och valberedning

· Budget och verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår

· Val av en ordförande och en vice ordförande

· Val av kassör

· Val av antal ledamöter i styrelse och val av övrig styrelse

· Val av revisorer

· Val av valberedning, samt val av sammankallande

· Till årsmötet väckta motioner och propositioner

7.6 Motionsrätt till årsmöte har varje medlem i partiet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet föreslå hantering av motion och/eller avge yttrande.§ 8 Extra årsmöte


8.1 Extra årsmöte hålls om styrelsen så beslutar. Styrelsen ska även kalla till extra årsmöte om minst 25 procent av medlemmarna skriftligt så begär.

8.2 Kallelse till extra årsmöte ska skickas till medlemmarna senast fyra veckor före extra årsmöte.

8.3 Handlingarna ska vara tillgängliga senast två veckor innan mötet. Via kallelsen informeras om var man får tag i handlingarna.

8.4 Extra årsmöte kan bara fatta beslut i de frågor som är med i kallelsen.§ 9 Styrelsen och dess arbetsutskott


9.1 Styrelsen är det högsta beslutande organet mellan medlemsmöten.

9.2 Styrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter, sju eller nio, varav en ska vara ordförande, en vice ordförande och en kassör. Det finns inga ersättare.

9.3 En ordförande och en vice ordförande väljs av årsmötet, varav en ska vara kvinna och en man.

9.4 Inom styrelsen utgör ordförande, vice ordförande och kassör arbetsutskott.

9.5 Styrelsens arbetsutskott handhar den löpande verksamheten och förbereder styrelsens möten. För den löpande verksamheten upprättar styrelsen en delegationsordning som arbetsutskottet har att följa.

9.6 Styrelsen utser firmatecknare. Dessa tecknar firman var för sig, Miljöpartiet de gröna i Lund.

9.7 Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Arbetsutskottet är beslutsmässigt om minst två ledamöter är närvarande.

9.8 Styrelsen ansvarar för organisationens verksamhet och ekonomi samt ansvarar för att utveckla partiets program och visioner för lokalorganisationens idémässiga framåtskridande.

9.9 Styrelsen ska förbereda och kalla till medlems- och årsmöte.

9.10 Styrelsen ska förbereda val till valberedning.§ 10 Valberedning

10.1 Valberedningen består av minst tre ledamöter, vilka utses av årsmötet. Årsmötet utser en sammankallande.

10.2 Valberedningen bereder val och föreslår kandidater till både interna och externa uppdrag som ska beslutas av lokalorganisationen.

10.3 Valberedningen bör presentera sitt förslag senast en vecka före det möte då valet ska förrättas.

10.4 En ledamot i valberedningen som själv kandiderar till en post får inte delta i beredningen av valet till denna post.§ 11 Revisorer och revision


11.1 Revisorerna består av två personer och en ersättare, vilka utses på årsmötet.

11.2 Revisorerna granskar partiets verksamhet och räkenskaper och ska till årsmötet lämna en skriftlig revisionsberättelse.

11.3 Kassören ska överlämna räkenskaper med resultat- och balansräkning till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet.

11.4 Revisorernas berättelse överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

11.5 En av revisorerna utses av årsmötet till granskare av kommunalt partistöd.

11.6 Granskaren av kommunalt partistöd granskar den rapport om användning av kommunalt partistöd som styrelsen lämnar till kommunen.§ 12 Kommunfullmäktigegruppen

12.1 Miljöpartiet de grönas ledamöter och ersättare i Lunds kommunfullmäktige utgör kommunfullmäktigegruppen.

12.2 Kommunfullmäktigegruppen har att driva Miljöpartiets politik i enlighet med fastställt lokalt partiprogram. Vid frågor av principiell karaktär ska frågan i första hand lyftas till ett medlemsmöte och i andra hand till styrelsen för ett ställningstagande.

12.3 Kommunfullmäktigegruppen utser inom sig en gruppledare och en vice gruppledare.

12.4 Kommunfullmäktigegruppen ska minst en gång per år gemensamt träffa partiets ledamöter i nämnder, utskott och styrelser för att fastställa en politisk verksamhetsplan. Styrelsen för lokalorganisationen ska adjungeras till detta möte.

12.5 Kommunfullmäktigegruppen ska lämna en skriftlig årsrapport till årsmötet.§ 13 Fyllnadsval

Om en ledamot eller ersättare av styrelse, valberedning eller revisorer lämnar sin post under pågående verksamhetsår kan fyllnadsval göras av medlemsmöte.§ 14 Beslut

14.1 Som beslut gäller, med undantag för vad i §§ 15, 16 och 17 sägs, den mening som fått flest röster. Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår bordlägges eller avförs frågan. Om frågan är av sådan art att ett avgörande måste träffas har mötesordföranden utslagsröst.

14.2 Röstning med fullmakt är inte tillåten.

14.3 Omröstning sker öppet. Vid personval hålls sluten omröstning om så begärs.§ 15 Adjungeringar

15.1 Alla medlemmar har närvarorätt i alla Miljöpartiet i Lunds organ, vars möten alltid ska vara öppna om inte särskilda skäl föreligger.

15.2 Miljöpartiet i Lunds organ har rätt att besluta om eventuella adjungeringar till sina möten. Med adjungering följer närvaro-, yttrande- och yrkanderätt, men ej rösträtt.§ 16 Uteslutning

16.1 Medlem som uppenbart motverkar partiets ändamål kan uteslutas ur partiet.

16.2 Beslut om uteslutning kan endast fattas enligt riksorganisationens stadgar.§ 17 Stadgeändring


Beslut om stadgeändring sker genom beslut med två tredjedels majoritet.§ 18 Upplösning

18.1 Organisationen kan upplösas genom beslut med två tredjedels majoritet av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ska vara årsmöte.

18.2 Vid beslut om upplösning ska även beslutas om hur organisationens medel ska disponeras.§ 19 Stadgarnas tillgänglighet

Stadgarna ska finnas lätt tillgängliga för medlemmarna på MP Lunds kansli, externa hemsida och medlemshemsida.