Gamla Sidor‎ > ‎

Dagordning för medlemsmöte

Dagordning Miljöpartiet Lunds medlemsmöte 2014-01-12, 16.00-19.00, Bangatan 5:

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Formalia
a) Val av ordförande
b) Val av sekreterare
c) Val av justerare, tillika rösträknare
d) Fastställande av dagordning och sluttid för mötet

§ 3 Inför regionmötet - antagande av regionalt partiprogram för nästa mandatperiod

§ 4 Förslag på KF-lista
Den särskilda valberedningen presenterar sitt förslag på lista till kommunfullmäktige.

§ 5 Valärenden
a) Val av nämndeman Lunds tingsrätt

§ 6 Rapporter i mån av tid
a) Partiföreträdarna
b) Gröna Studenter
c) Grön Ungdom
d) Partistyrlsen

§ 7 Övrigt

§ 8 Mötets avslutande