Organisationen‎ > ‎

Övriga interna förtroendeuppdrag

Kongressombudsgruppen
Till 2019 års kongress i Örebro den 3-5 maj åkte en grupp bestående av sex ombud från MP Lund.

Distriktsombudsgruppen
På distriktsmöten företräds MP Lund av distriktsombud, vilka normalt väljs av årsmötet. Antalet distriktsombud grundar sig på antalet medlemmar i avdelningen. År 2019 har MP Lund åtta ordinarie ombud och åtta ersättare.

Revisorer
MP Lund har två revisorer och en ersättare. De granskar hur styrelsen bedriver verksamheten och att ekonomin sköts på ett ansvarsfullt sätt. Just nu är Birgitta Kuylenstierna Nadel och Johan Lambréus Mattsson revisorer och Teresia Ställborn ersättare.

Jämställdhets- och mångfaldsambassadörer
MP Lund har två jämställdhets- och mångfaldsambassadörer, en kvinna och en man, vilka normalt väljs av årsmötet. Jämställdhets- och mångfaldsambassadörerna arbetar med att öka medvetenheten om jämställdhets- och mångfaldsfrågor både inom och utom partiet. De är kopplade till MP riks jämställdhets- och mångfaldskommitté och deltar i riksorganisationens nätverksträffar. Jämställdhets- och mångfaldsambassadör 2019 är Sofie Lemontzis. Den andra platsen är för tillfället vakant.

Klimatambassadör
Klimatambassadören arbetar med att öka medvetenheten om klimatfrågan både inom och utom partiet. Hen är kopplad till MP riks klimatnätverk. Klimatambassadören är även sammankallande i det lokala klimatnätverk som finns i MP Lund. Nätverket diskuterar miljö- och klimatfrågor och kommer med förslag Miljöpartiet kan driva på både lokal och nationell nivå. Klimatnätverket ordnar dessutom föreläsningar, seminarier, studiebesök och utåtriktade aktiviteter. Klimatambassadör 2019 är Cecilia Emanuelsson.
Comments