Stadgar

Stadgar för Miljöpartiet de gröna i Lund

Antagna av årsmötet den 26 mars 2023

§ 1 Föreningen

Föreningen, i dessa stadgar omnämnd lokalavdelningen, är en lokal organisation inom Miljöpartiet de gröna och lyder under dess stadgar. Lokalavdelningens verksamhetsområde omfattar en eller flera kommuner. Om flera kommuner omfattas anges i tillägg till dessa stadgar var styrelsen har sitt säte.

§ 1.1 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun.

§ 1.2 Styrelsen har sitt säte i Lund.

§ 1.3 Föreningens namn är Miljöpartiet de gröna i Lund.

§ 2 Ändamål

Lokalavdelningens ändamål är att, inom sitt verksamhetsområde:

·      främja en politisk utveckling i enlighet med partiets och lokalavdelningens program och kongressens och medlemsmötets beslut

·      erbjuda varje medlem möjligheter till inflytande över partiet och dess politik samt till ett hållbart och positivt engagemang

§ 3 Uppgift

Lokalavdelningens uppgift är att:

·      bedriva valrörelser och annat utåtriktat arbete till stöd för partiets idéer och politik inom verksamhetsområdet

·      utveckla politiken inom kommunen

·      nominera företrädare i allmänna val och till politiska organ inom verksamhetsområdet

·      erbjuda arenor för politiskt engagemang

·      uppbära och disponera det partistöd som partiet erhåller från kommunen.


§ 4 Medlemskap

Medlem i lokalavdelningen är den som är medlem i Miljöpartiet de gröna och som är bosatt inom lokalavdelningens verksamhetsområde. Partimedlem som är bosatt utanför verksamhetsområdet kan beviljas medlemskap efter ansökan hos styrelsen. Eventuellt medlemskap i annan lokalavdelning upphör då automatiskt.

Uteslutning av medlem kan endast ske enligt de regler som framgår i Miljöpartiet de grönas riksorganisations stadgar.

§ 5 Medlemsmötet

Medlemsmötet är lokalavdelningens högsta beslutande organ.

Kallelse, handlingar och dagordning

Medlemsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen eller ordförande. Om en revisor eller minst 10% av medlemmarna, dock minst fem, begär det så ska medlemsmötet sammankallas. Kallelse och möteshandlingar ska skickas till medlemmarna senast en vecka före mötet. På varje medlemsmöte ska minst följande punkter behandlas:

·      Val av mötesfunktionärer

·      Fastställande av röstlängd

·      Fastställande av mötets behöriga utlysande

·      Fastställande av dagordning

·      Eventuella propositioner från styrelsen

·      Eventuella motioner

·      Övriga frågor

Om medlemsmötet sammankallats för behandling av ett specifikt ärende behandlas inga propositioner eller motioner i andra ärenden, och ej heller övriga frågor.

Årsmöte

Ett medlemsmöte per år benämns ordinarie årsmöte. Detta ska hållas under januari, februari eller mars, om inte särskilda skäl förhindrar det. Kallelse ska skickas till medlemmarna senast fyra veckor före mötet. Övriga möteshandlingar ska skickas till medlemmarna senast en vecka före mötet. Utöver de punkter som behandlas på varje medlemsmöte ska även minst följande punkter behandlas:

·      Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

·      Revisorernas berättelse

·      Fastställande av resultat- och balansräkning

·      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

·      Fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse

·      Fastställande av verksamhetsplan och budget

·      Fastställande av styrelsens, revisionens och valberedningens storlek

·      Val av ordförande

·      Val av styrelse

·      Val av revisorer

·      Val av valberedning

·      Val av ombud till distriktsstämman

Den som under någon del av verksamhetsåret varit ledamot eller ersättare i styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för sig själv. Om alla närvarande ingått i styrelsen, får dock dessa fatta beslut om det följer revisorernas rekommendation.

Extra årsmöte

Extra årsmöte kan hållas för behandling vid annan tidpunkt av fråga som enligt dessa stadgar ska behandlas på årsmöte. Kallelse ska skickas till medlemmarna senast två veckor före mötet. På extra årsmöte behandlas endast de frågor som anges i kallelsen. I övrigt gäller ordinarie regler för medlemsmöte. Det får i tillägg till dessa stadgar anges att ett extra årsmöte alltid ska hållas vid en viss tidpunkt på året, och att detta möte, i stället för det ordinarie årsmötet, ska behandla en eller flera av de punkter som räknats upp ovan.

Mötesrättigheter

Motionsrätt till medlemsmötet har lokalavdelningens medlemmar. Motion ska ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före ett möte för att behandlas på det mötet. Styrelsen ska yttra sig över inkomna motioner.

Samtliga medlemmar i lokalavdelningen har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på medlemsmötet. Nyblivna medlemmar i partiet har dock rösträtt först efter en månads medlemskap, om inte tillägg till dessa stadgar anger en tidigare tidpunkt för rösträtt. Utsända företrädare för riksorganisationen och partidistriktet har närvaro- och yttranderätt. Övriga medlemmar i Miljöpartiet de gröna har närvarorätt. Medlemsmötet beslutar om närvaro- och yttranderätt i övrigt.

Representantskap

Medlemsmötet får genom tillägg till dessa stadgar besluta att ett representantskap ska överta medlemsmötets roll. Ombud ska i så fall fördelas mellan kommundelsgrupper eller motsvarande på ett sätt som beaktar deras medlemsantal och som gör att varje grupp tilldelas minst ett ombud och ingen enskild grupp tilldelas fler än hälften av ombuden.

Protokoll

Mötesordföranden ska se till att det förs protokoll vid medlemsmöte. I protokollet ska det antecknas vilka beslut som medlemsmötet har fattat. Om ett beslut har fattats genom omröstning, ska det antecknas i protokollet hur omröstningen har utfallit. Alla medlemmar ska ha rätt att ta del av protokollet. I tillägg till dessa stadgar eller i arbetsordning får anges regler kring hur protokoll ska undertecknas och justeras samt hur lång tid efter medlemsmötet som protokoll senast ska vara tillgängligt för medlemmar.

§ 5.1 För årsmöten och medlemsmöten (ordinarie och extra) skall protokoll signeras fysiskt eller med digital signatur.

§ 5.2 Om inte särskild anledning föreligger skall protokoll justeras inom två veckor efter mötet.

§ 5.3 Protokoll skall upprättas så att närvarolista och eventuellt skyddade uppgifter ligger i bilaga. Därmed skall medlemmar kunna begära ut protokoll utan dessa uppgifter så snart som protokollet är justerat eller inom tre veckor efter mötet.

§ 6 Styrelse

Sammansättning

Årsmötet väljer en styrelse bestående av minst tre personer, varav en eller två ordförande som väljs särskilt. I tillägg till dessa stadgar får anges att även andra funktionärer inom styrelsen ska väljas särskilt eller utses av styrelsen. I övrigt utser styrelsen inom eller utanför sig de funktionärer den finner behövligt.

§ 6.1 Styrelsen i MP Lund skall normalt bestå av 7 eller 9 personer.

§ 6.2 Årsmötet väljer ordförande, vice ordförande, kassör samt ledamöter.

Styrelsen kan, om den består av minst sju ledamöter, inom sig välja ett arbetsutskott med uppgift att bereda ärenden till styrelsen och verkställa dess beslut, att avgöra brådskande ärenden samt att i övrigt fullgöra de uppgifter och fatta de beslut som styrelsen delegerar till utskottet.

§ 6.3 Styrelsen kan besluta om att inrätta ett arbetsutskott (AU) där ordförande, vice ordförande och kassör ska ingå.

Uppgift

Styrelsen är lokalavdelningens högsta beslutande organ mellan medlemsmöten. Dess uppgift är att:

·      leda och utveckla lokalavdelningen och dess verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av medlemsmötet fattade beslut

·      sammankalla och förbereda medlemsmötet samt tillse att dess beslut verkställs och återrapporteras

·      förvalta lokalavdelningens tillgångar

·      utveckla, och till medlemsmötet föreslå förändringar i, lokalavdelningens politiska program

·      besluta om det politiska innehållet i valrörelser och kampanjer samt fastställa lokalavdelningens valplan, om det inte i tillägg till dessa stadgar anges att sådana beslut ska fattas av medlemsmötet.

·      hålla kontakt och samråda med samt utgöra ett stöd för fullmäktigegruppen

·      samverka med partidistriktet och distriktsstyrelsen samt med riksorganisationen och partistyrelsen, inklusive att svara på remisser och i övrigt förse partidistriktet och

·      riksorganisationen med information om lokalavdelningens organisation och verksamhet

·      utveckla medlemskapets värde genom möjligheter att påverka partiets hållning i aktuella politiska frågor, att aktivt delta i utformningen av lokalavdelningens verksamhet och att utvecklas i sitt politiska engagemang

·      verka för rekrytering av nya medlemmar.

 

§ 6.4 Beslut om valplan, lokalt partiprogram, valmanifest och arbetsordningar (samt ev andra övergripande politiska dokument) fattas av medlemsmötet. Styrelsen har i samtliga fall mandat att göra redaktionella justeringar, som inte ändrar sammanhang eller innebörd, efter tagna beslut.

Mötesrättigheter

Gruppledare eller motsvarande för fullmäktigegruppen som inte själv ingår i styrelsen är ständigt adjungerad till denna med yttrande- och förslagsrätt. Alla medlemmar i lokalavdelningen har närvarorätt på styrelsens möten förutom punkter på dagordningen som styrelsen av särskilda skäl beslutar ska behandlas med sekretess.

Grön Ungdoms, Gröna Studenters och Gröna Seniorers eventuella lokala organisationer inom lokalavdelningens verksamhetsområde får utse varsin representant som är ständigt adjungerad till styrelsen med yttrande- och förslagsrätt. Årsmötet får besluta att dessa representanter istället ska vara fullvärdiga ledamöter av styrelsen.

Protokoll

Mötesordföranden ska se till att det förs ett protokoll vid styrelsemöten. I protokollet ska det antecknas vilka beslut som styrelsemötet har fattat. Om ett beslut har fattats genom omröstning, ska det antecknas i protokollet hur omröstningen har utfallit. Alla medlemmar har rätt att ta del av protokollet. Om styrelsen beslutat att någon punkt ska hanteras med sekretess, så ska medlemmar ha rätt att ta del av protokoll där information och beslut under den punkten utelämnats. I tillägg till dessa stadgar eller i arbetsordning får anges regler kring hur protokoll ska undertecknas och justeras samt hur lång tid efter styrelsemötet som protokoll senast ska vara tillgängligt för medlemmar.

§ 6.5 För styrelsemöten skall intygande av riktighet göras av de utsedda funktionärerna genom digital eller fysisk signatur.

§ 6.6 Om inte särskild anledning föreligger skall protokoll justeras inom två veckor efter mötet.

§ 6.7 Protokoll skall upprättas så att närvarolista och eventuellt skyddade uppgifter ligger i bilaga. Därmed skall medlemmar kunna begära ut protokoll utan dessa uppgifter så snart som protokollet är justerat eller inom tre veckor efter mötet.

§ 7 Särskilda beslutsformer i vissa lokalavdelningar

Om lokalavdelningen omfattar mer än en kommun får det i tillägg till dessa stadgar anges att frågor som endast rör en av kommunerna ska avgöras på ett sätt som innebär att endast de av lokalavdelningens medlemmar som är bosatta i respektive kommun har rösträtt.

§ 8 Räkenskaper och revision

Lokalavdelningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Styrelsen ansvarar för att senast tre veckor före ordinarie årsmöte överlämna verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning till revisorerna för granskning.

Årsmötet väljer minst en revisor vars uppgift är att granska lokalavdelningens verksamhet och räkenskaper. Revisorerna har närvaro- och yttranderätt på samtliga möten med samtliga organ inom lokalavdelningen samt rätt att ta del av samtliga handlingar. Revisorerna ansvarar för att överlämna revisionsberättelse, inklusive till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet, till medlemmarna senast i samband med ordinarie årsmöte.

§ 8.1 Revisorerna består av två personer och en ersättare, vilka utses på årsmötet.

§ 8.2 En av revisorerna utses av årsmötet till granskare av kommunalt partistöd.

§ 8.3 Granskaren av kommunalt partistöd granskar den rapport om användning av

kommunalt partistöd som styrelsen lämnar till kommunen.

§ 9 Valberedning

Årsmötet väljer en valberedning bestående av minst tre personer, varav en sammankallande. Valberedningen ansvarar för att bereda årsmötesval samt de övriga personval som medlemsmötet eller styrelsen uppdrar åt den att bereda. Om inte annat anges i tillägg till dessa stadgar så ansvarar valberedningen också för att bereda val av partiets nominerade till förtroendeuppdrag som tillsätts av kommunfullmäktige.

Om det är motiverat med hänsyn till lokalavdelningens storlek får årsmötet besluta att välja en valberedning bestående av färre än tre personer eller att styrelse ska fungera som valberedning. Om valberedningen är vakant ansvarar styrelsen för dess uppgifter, tills dess att valberedning fyllnadsväljs. Valberedningen ska eftersträva att lämna sina förslag till medlemmarna i så god tid som möjligt inför varje val.

Valet av valberedning bereds av styrelsen, om inte årsmötet beslutar om en annan ordning, eller om inte annan beredning anges i tillägg till dessa stadgar

§ 10 Fullmäktigegrupp

Sammansättning

Fullmäktigegruppen består av de ledamöter och ersättare i kommunens fullmäktige som representerar Miljöpartiet de gröna samt de eventuella övriga kommunförtroendevalda som enligt tillägg till dessa stadgar ska ingå i gruppen. Gruppen ska ha en eller två gruppledare eller motsvarande. Om lokalavdelningen omfattar mer än en kommun så finns en fullmäktigegrupp per kommun.

§10.1 I fullmäktigegruppen ingår såväl ordinarie ledamöter som ersättare i kommunfullmäktige.

§10.2 Gruppen skall utse en gruppledare och en vice gruppledare.

Uppgift

Fullmäktigegruppens uppgift är:

·      att sträva efter att förverkliga de utfästelser partiet gjort inför allmänna val

·      att företräda lokalavdelningen utåt i kommunpolitiska frågor

·      att upprätthålla en god kontakt med lokalavdelningen i övrigt, regelbundet närvara på medlemsmöten och vid behov samråda med styrelsen

·      att, med utgångspunkt i partiets och lokalavdelningens program och beslut, självständigt fatta beslut i kommunpolitiska frågor, utom i frågor av stor principiell betydelse, där beslut ska fattas av medlemsmötet.

Till sådana frågor av stor principiell betydelse som medlemsmötet ska besluta om hör bildande och avslutande av koalitionssamarbeten med andra partier, inklusive godkännande av samarbetsavtal, politisk ramöverenskommelse eller motsvarande. Medlemsmötet kan istället besluta om mandat till styrelsen och/eller fullmäktigegruppen som anger de ramar inom vilka dessa kan fatta sådana beslut i medlemsmötets ställe, eller genom tillägg till dessa stadgar ange en annan ordning för fattande av sådana beslut.

Om partiet saknar representation i kommunfullmäktige fullgörs fullmäktigegruppens uppgifter av styrelsen.

Mötesrättigheter

Ordförande för lokalavdelningen som inte själv ingår i fullmäktigegruppen är ständigt adjungerad till denna med yttrande- och förslagsrätt. Alla medlemmar i lokalavdelningen har närvarorätt på fullmäktigegruppens möten om inte gruppen av särskilda skäl beslutar att mötet ska vara stängt.

Grön Ungdoms, Gröna Studenters och Gröna Seniorers eventuella lokala organisationer inom lokalavdelningens verksamhetsområde får utse varsin representant som är ständigt adjungerad till fullmäktigegruppen med yttrande- och förslagsrätt.

Arbetsordning

Styrelsen kan fastställa en arbetsordning för fullmäktigegruppens arbete. Sådan arbetsordning kan även omfatta övriga kommunförtroendevaldas arbete.

§10.3 Oaktat vad som står under § 10 så ska arbetsordning för kommunfullmäktigegruppen och övriga kommunförtroendevalda fastställas av medlemsmötet på förslag från styrelsen enligt § 6.4.

§ 11 Allmänt om förtroendevalda

Alla interna uppdrag i lokalavdelningen har en mandatperiod på ett år, från årsmöte till årsmöte, om inte annat anges i tillägg till dessa stadgar.

Vem partiet ska välja eller nominera till kommunala förtroendeuppdrag beslutas av medlemsmötet. För följduppdrag, dit endast den som redan är vald till ett visst annat uppdrag är valbar, fattas beslut istället av fullmäktigegruppen. I brådskande fall, där beslut inte kan anstå utan negativa konsekvenser för partiet, får styrelsen besluta i medlemsmötets ställe. Vad som sägs i detta stycke gäller inte om annat anges i tillägg till dessa stadgar, eller om medlemsmötet i ett enskilt fall belsutar om en annan ordning.

§ 11.1 Ordinarie ledamot och ersättare i kommunfullmäktige, kommunala styrelser och nämnder får sitta i tre mandatperioder. Det gäller också motsvarande uppdrag i styrelser, fullmäktigeförsamlingar eller liknande i kommunalförbund och i av Lunds kommun hel- eller delägda bolag. Detsamma gäller också kommunal-/oppositionsråd och kommunal politisk företrädare. Samma person får därefter ej väljas till samma uppdrag igen inom fyra år. Personer som väljs till kommunalråd, oppositionsråd eller partiföreträdare kan dock inneha underliggande uppdrag i kommunfullmäktige och kommunstyrelse längre än tre mandatperioder, så att vederbörande kan vara råd/företrädare i tre mandatperioder.

§ 11.2 Styrelse, valberedning och revisorer samt tillfälliga grupper utsedda av styrelsen eller medlemsmötet ska bestå till minst 40 procent av varje kön (principen om könskvotering). Undantaget är grupper om tre personer som ska bestå av två respektive en person av vartdera könet.

Vid alla personval ska lokalavdelningen vägledas av partiets principer om jämn könsfördelning, mångfald, spridning av uppdrag och rotation. Medlemsmötet får besluta om bindande regler i dessa avseenden, i ett enskilt fall eller generellt.

Ingen som är anställd av lokalavdelningen får samtidigt vara styrelseledamot, valberedare eller revisor i lokalavdelningen.

Arvoderade förtroendevalda är inte att betrakta som anställda. Ingen får samtidigt vara mer än en av styrelseledamot, valberedare och revisor.

§ 12 Beslut inom lokalavdelningen

Medlemsmötet är beslutsmässigt om minst fem medlemmar eller minst en femtedel av medlemmarna, vilket som är mindre, är närvarande. Övriga organ är beslutsmässiga om minst häften av de valda ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges i dessa stadgar.

Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår bordläggs eller avförs frågan. Om beslut måste fattas och mötesordförande har rösträtt har denne utslagsröst eller, om frågan gäller personval med sluten omröstning, så vinner valberedningens förslag bifall om sådant finns, annars avgör lotten.

Omröstningar sker alltid öppet utom i personfrågor, då sluten omröstning ska genomföras om det begärs av någon röstberättigad eller då det finns mer än en kandidat per post.

Medlemsmötet antar valordning som anger hur personval genomförs. Om så inte har skett genomförs val på så vis att alla röstar på minst halva och högst hela det antal personer som ska väljas, varpå de kandidater som fått flest röster anses valda. Om endast en person ska väljas och ingen kandidat fått fler än hälften av rösterna genomförs dock en andra valomgång mellan de två kandidater som fått flest röster.

Fullmaktsröstning och liknande får inte förekomma.

§ 13 Medlemsomröstning

Medlemsmötet och styrelsen får var för sig besluta att genomföra en allmän medlemsomröstning i en fråga, inklusive i personval. Styrelsen ansvarar för att verkställa beslut om medlemsomröstning.

§ 13.1 Om 10 % av medlemmarna skriftligen begär hos styrelsen att en medlemsomröstning ska hållas i ett visst ärende så ska så ske. Namnunderskrifter på en sådan begäran ska vara daterade, och samtliga underskrifter som anmäls till styrelsen ska vara insamlade inom en period på fyra månader. Om en giltig begäran har inkommit så ska styrelsen genomföra omröstningen inom tre månader. Styrelsen beslutar om slutgiltig formulering av fråga och svarsalternativ samt om forum och form för omröstningen.

§ 14 Stadgeändring

Dessa normalstadgar kan endast ändras av kongressen på sätt som anges i partistadgarna.

Medlemsmötet får besluta om tillägg till dessa stadgar. Om inte annat anges i tillägg så fattas sådana beslut med två tredjedels majoritet på ett årsmöte eller med enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten. Tillägg får inte strida mot dessa stadgar eller mot partistadgarna och ska anmälas till partidistriktet för att vara gällande. Tillägg införs som underpunkter till den paragraf i normalstadgarna som de anknyter till, eller som nya paragrafer i slutet, om de inte anknyter till någon särskild befintlig paragraf.

§ 15 Upplösning

Lokalavdelningen kan upplösas genom beslut med två tredjedels majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte, och efter godkännande av distriktsstyrelsen. I kallelsen ska anges särskilt att fråga om upplösning ska behandlas. Vid upplösning, ska eventuella ekonomiska tillgångar förvaltas av partidistriktet under fyra års tid. Om, under den tiden, en ny avdelning bildas för det aktuella geografiska området, eller om området införlivas i en annan avdelning, tillfaller tillgångarna den avdelningen. Om så inte sker tillfaller tillgångarna partidistriktet.