Organisationen

Kansliet

Partiorganisationen i Lund utgår från MP Lunds kansli som ligger på Lilla Fiskaregatan 10. Här hålls de flesta interna möten och här arbetar vår kanslisekreterare Linn Rosenkvist. Linn är anställd på 40 procent och finns vanligtvis på plats eftermiddagstid måndag och onsdag. På grund av den pågående pandemin arbetar Linn för närvarande hemifrån.

Linn arbetar bland annat med information till medlemmar och allmänhet. Det är hon som svarar i avdelningens telefon och tillsammans med arbetsutskottet besvarar e-post och brev. Dessutom hjälper hon till med allt möjligt praktiskt och administrativt i föreningen. Det är till exempel henne du ska vända dig till om du behöver ändra adress.

Kansliet når du på telefon 0760-22 77 51, eller e-post lund@mp.se

MP Lund delar kanslilokalerna med MP Skåne, Miljöpartiets distriktsorganisation, som har två anställda, regionsekreteraren Tobias Adersjö och organisationsutvecklaren Teresia Ställborn.

Möteslokaler

På kansliet finns ett mötesrum som går att boka kvällstid för möten av politisk och/eller medlemskaraktär. Det finns även möjlighet att ha mindre möten i ett av arbetsrummen utanför personalens arbetstider. Gör såhär om du vill boka någon av lokalerna:

1) Titta i vår bokningskalender om lokalen är ledig. Länk till bokningskalendern hittar du här.

2) Kontakta Linn och berätta vilken dag och tid du vill boka så lägger hon in bokningen i kalendern.

Om du inte har nyckel till lokalen kan du även behöva låna nyckel. Linn kan hjälpa dig med det, säg till i samband med att du bokar lokalen.

Kommunalråd och politisk sekreterare

Karin Svensson Smith är Miljöpartiet Lunds kommunalråd mandatperioden 2018-2022. Hon sitter oftast i Rådhuset på Stortorget och arbetar heltid med att få genomslag för den gröna politiken i Lunds kommun. Till sin hjälp har hon en politisk sekreterare, Jesper Olsson.

Årsmöten

Miljöpartiet Lunds högsta beslutande organ är dess årsmöte. Ordinarie årsmöten hålls en gång om året, i februari eller mars. Stadgarnas femte paragraf berör vad årsmötet ska behandla.

Medlemsmöten

Det högsta beslutande organet mellan årsmötena är medlemsmötena. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt och alla medlemmar har rätt att väcka frågor inför mötet. Alla som varit medlemmar i minst 30 dagar har dessutom rösträtt. Medlemsmöten hålls för det mesta tre till fyra gånger per termin. Kallelse till dessa skickas ut till medlemmarna med e-post. Den som särskilt begär det kan istället få kallelserna med vanlig post.

Valberedning

Valberedingen har i uppgift att föreslå personer till de val som ska göras på medlemsmötena eller, i brådskande fall, av styrelsen. Valberedningen består idag av följande personer: Mathilda Hansson (sammankallande), Yanira Difonis och Ulf Holm. För beredandet av listan till kommunfullmäktige är valberedningen utökad med ytterligare två personer, Anette Mårtensson och Matthias Bank. Om du är intresserad av ett politiskt uppdrag, vet någon som vore lämplig eller vill veta vilka uppdrag som finns kontakta sammankallande Mathilda Hansson.

Revisorer

MP Lund har två revisorer och en ersättare. De granskar hur styrelsen bedriver verksamheten och att ekonomin sköts på ett ansvarsfullt sätt. Just nu är Johan Lambréus Mattsson och Anette Mårtensson revisorer och Teresia Ställborn ersättare.

Bankgiro

Vill du ge en ekonomisk gåva till MP Lund går det bra att sätta in den på bankgiro 123-5795